เลือกภาษา

 รับสมัครงาน

เครือบริษัท เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป


รับสมัครมืออาชีพ ( Professional )
บริษัทในเครือ เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์ อาหารเสริม
และสารชีวนะ สำหรับสัตว์ ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและผลิตภัณฑ์ (1 ตำแหน่ง)

- ปริญญาโท หรือ เอก สาขาสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร (Food Science)
- เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (1 ตำแหน่ง)

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรือสัตวแพทย์ ต่อด้วยปริญญาโทบริหารการตลาด หรือทั่วไป
- มีประสบการณ์ขาย Feed Mill/Integrated farm หรือ Key Account Customer อย่างน้อย 3 ปี
- มีความสามารถด้านการบริหาร (เก่งคนเก่งงาน)
- มีความรู้ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

Key Account Manager (2 ตำแหน่ง)

- มีประสบการณ์ขาย Feed Mill/Integrated farm หรือ Key Account Customer อย่างน้อย 2-3ปี
- วุฒิปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร
- เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีความรู้ด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
- มีความสามารถด้านการบริหาร

พนักงานขาย (3 ตำแหน่ง)

- หากมีประสบการณ์ในเขต นครปฐม-ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ภาคกลางและใต้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอาหาร
- เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีประสบการณ์ขาย 2 ปีขึ้นไป

สัตวบาลประจำฟาร์ม (หลายอัตรา)

- หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาสัตวบาล
- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- เพศชาย/หญิง

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (1 ตำแหน่ง)

- มีความรู้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ โปรแกรมบัญชี CD Organized จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปิดงบการเงินขนาดกลางได้ ช่วยดูแลงานในสำนักงาน
- สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้ในอนาคต
- บันทึกบัญชีและรายการปรับปรุง
- เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่บัญชี (2 ตำแหน่ง)

- มีความรู้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ทางด้านโปรแกรมบัญชี CD Organizerหรือโปรแกรมบัญชีอื่น
- บันทึกสมุดบัญชีและดูบัญชีแยกประเภท,ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
- เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ

Marketing Online (2 ตำแหน่ง)

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
-มีความรู้ทางด้าน Social Media เช่น การจัดการ Facebook Page, Instagram, Twitter, YouTube
-มีทักษะด้านการสื่อสาร ไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-ทำงานละเอียด และ สามารถจัดการงานหลากหลายในเวลาเดียวกันได้ดี
-มี Service mind สูง เข้ากับผู้อื่นได้ดี
-ถ้ามีประสบการณ์งานด้าน AE ประสานงานขาย หรือ ประสานงานจัดทำสื่อ ONLINE (Social Media Admin) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ