• รายละเอียดเพิ่มเติม
 •  เกี่ยวกับ เครือบริษัท เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป


        เป็นกลุ่มบริษัทที่เน้นธุรกิจทางด้านนำเข้า ผลิตจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์ สารอาหารเสริมสำหรับสัตว์
    ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2540  โดยผู้บริหารหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์ 6 ท่าน โดยบริษัทมีสินค้าเพื่อจำหน่ายจากบริษัท
    ชั้นนำจากต่างประเทศ (Supplier) ทั้งยุโรป อเมริกาและเอเชีย ดำเนินธุรกิจในรูปแบบการขายตรง (Direct Sales)
    ด้วยทีมงานที่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ทั้งสัตวแพทย์ และสัตวศาสตร์ นักโภชนาการศาสตร์ สัตว์พันธุศาสตร์ เป็นต้น 
    นอกจากนี้ยังมี โรงงานผลิตสารเสริมล่วงหน้า (Premix) และโกดังเก็บสินค้า ที่ได้มาตรฐานซึ่งมีกำลังการผลิต
    4,800 ตัน/ปี มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ถนน สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ และปัจจุบัน
    บริษัทมีสัดส่วนในการขายสินค้า จากที่ผลิตเองร้อยละ 25 ส่วนอีกร้อยละ 75 เป็นสินค้านำเข้า 


   

   บริษัทในเครือ เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป
  เลือกภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด

Image 02
        บริษัทในเครือเว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป (VET INTER GROUP)
เริ่มก่อตั้งกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ด้วยทีมงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
และยกระดับการเลี้ยงปศุสัตว์ของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น โดยการจัดหา
สินค้าและบริการที่ดี ที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า จาก
ต่างประเทศมาจำหน่าย ได้แก่กลุ่มเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์
ด้วยทีมงานที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพทางด้านสัตว์เลี้ยงมีทั้ง สัตวแพทย์
และสัตวศาสตร์ นักโภชนศาสตร์สัตว์ พันธุศาสตร์ และวิศวกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น อีกทั้งยังมีคณาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาต่างๆ
เป็นที่ปรึกษา อีกด้วย

 

 

 

home

บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด

Image 02

     เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2546 (คศ.2003)เป็นบริษัทในเครือ เว็ทอินเตอร์กรุ๊ป
ซึ่งเป็นการรวมตัวของหุ้นส่วนที่มีประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับ
อาหารเสริมและเวชภัณฑ์ยาสัตว์ มากกว่า10 ปีในขณะนั้น ถ้ารวมถึงปัจจุบัน
มากกว่า20 ปี โดยมีความตั้งใจที่ทำธุรกิจปศุสัตว์ เกี่ยวกับ อาหารเสริม
เวชภัณฑ์,ระบบการรักษาความปลอดภัยทางชีวะอนามัย(Biosecurity)
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าจากประเทศชั้นนำทั้งยุโรปและอเมริการวมทั้ง
ผลิตภายในประเทศ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 10 ปี ที่
วีไอบีฯได้อยู่คู่กับวงการปศุสัตว์ไทย โดยเฉพาะผู้เลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่ สุกร

 

home

 บริษัท  บีวี  อินเตอร์คอร์ป จำกัด

Image 02
   เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 (ค.ศ. 2007) เป็นบริษัทในเครือ เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป
ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้มีประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมสำหรับสัตว์และเวชภัณฑ์ยาสัตว์ มากว่า 10 ปี
โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์
และเวชภัณฑ์ยาสัตว์ จากผู้ผลิตชั้นนำ  ทั้งยุโรปและอเมริการวมทั้งผลิต
ภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย เพื่อนำมา
พัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนให้กับ ลูกค้าเพื่อการเติบโต
แบบยั่งยืนของธุรกิจ  อีกทั้งมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้าได้แก่ 
การบริการสิ่งแวดล้อม การบริการงานมาตรฐาน ISO HACCP  GMP
การบริการจัดทำแบบ Biosecurity การบริการที่ปรึกษาระบบการจัดการ
สายพันธุกรรมสุกร

 

 

home

 บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด

Image 02
   เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 (คศ.2007)เป็นบริษัทในเครือ เว็ทอินเตอร์กรุ๊ป
ที่มีทีมงานบริหารทีมเดียวกับบริษัท วีไอบีแอนิมัลเฮ็ลธ จำกัด
การจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อรองรับการทำธุรกิจปศุสัตว์ที่ต้องการทำให้มี
มูลค่าเพิ่ม และการขยายการให้บริการหรือการจำหน่ายสินค้าในวงการ
ปศุสัตว์ เช่นการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน IPM (Integrated Pest Management) การให้บริการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์,การให้
บริการทางด้านการฝึกอบรมการจัดการระบบโรงเรือนแบบปิด,การให้
คำปรึกษาทางด้าน การวาง ระบบการให้อาหารแบบอัตโนมัติ (Auto Liquid Feeding),การให้บริการทางด้านระบบการจัดทำใบโอแก๊ส ทั้งระบบเก่า และระบบใหม่,การให้บริการทางด้านให้คำปรีกษาทางด้าน
การจัดการของเสียภายในฟาร์ม และเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ
สรุปแล้ว บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทที่ ให้บริการทางด้าน
ให้คำปรึกษาบริการและการจัดจำหน่ายอุปกรณ์
home