ชื่อสินค้า : นูทริโซล (NUTRISOL)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ทุกขนาดอายุ
คุณประโยชน์ : เพื่อเสริมวิตามินสำหรับสัตว์ทุกขนาดอายุ
ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม
   

ชื่อสินค้า : นูวิโซล แฮทช แอล (NUVISOL HATCH L)
นิยาม : สารปรับปรุงคุณภาพผลผลิต สมรรถภาพการผลิต และปรับปรุงการผสม
ของไก่เนื้อ-ไก่ไข่
คุณประโยชน์ : ปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และลดอัตราการตาย
ปรับปรุงคุณภาพซากในไก่เนื้อ
ช่วยเพิ่มความอยากกินของสัตว์ปีก
ช่วยเพิ่มระดับ L-carnitine
เพิ่มคุณภาพของผลผลิตไข่ในไก่ไข่และช่วยปรับปรุงอัตราการฟัก
ผู้ผลิต : บริษัท นูเทร็กซ์ เอ็น.วี. จำกัด ประเทศเบลเยี่ยม
น้ำหนักสุทธิ : 500ml. / ขวด