ชื่อสินค้า : ไฟเบอร์เซล ซี5 (FibreCell C5)
นิยาม : สารปรับสมดุลอิเล็คโตรไลท์และเร่งการเจริญเติบโต
คุณประโยชน์ : เพิ่มความสมดุลของระบบอิเล็คโตรไลท์ในร่างกายของสัตว์
เพิ่มความสามารถในการย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย
ปรับปรุงคุณภาพซากให้ดีขึ้น
เพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์
เพิ่มการใช้ประโยชน์ของโคลีนและเมทไธโอนีนให้แก่สัตว์
ลดผลกระทบจากการติดเชื้อบิด
ผู้ผลิต : บริษัท อโกรเมด ประเทศออสเตรีย
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม / ถุง