ชื่อสินค้า : ไบโอ-ยัคค่า 30 สเปรย์ ดราย พาวเดอร์
นิยาม : สารสกัดจากพืช Yucca schidigera 30 % เพื่อลดแก๊สแอมโมเนีย
คุณประโยชน์ : ลดกลิ่นแก๊สแอมโมเนียในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ลดอัตราการป่วยและการตายจากโรคระบบทางเดินหายใจ
ลดค่ายาปฏิชีวนะ
ลดเปอร์เซ็นต์สูญเสียในโรงเรือนอนุบาล
อัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น
ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ลดลง
ลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ผู้ผลิต : Berghausen Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม