ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ โคเนื้อ 301 (Greenmix Cattle 301)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับโคเนื้อ ทุกขนาดอายุ
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับโคเนื้อ ทุกขนาดอายุ

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม
     

ชื่อสินค้า : กรีนมิกซ์ โคนม 302 (Greenmix Dairy Cow 302)
นิยาม : สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับโคนมทุกขนาดอายุ
คุณประโยชน์ :

เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุ สำหรับโคนมทุกขนาดอายุ 

ผู้ผลิต : บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม